Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  10.03.2020 19:27:01
Дата здійснення дії: 11.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство "Шарівське"
Код за ЄДРПОУ:  00386235
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Шарівське» (надалі – Товариство), місцезнаходження: 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, вул.Молодіжна,2 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2020 р. о 10.00 за адресою: 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, вул.Молодіжна,2, актовий зал контори. Реєстрація акціонерів (їх представників) – з 09.30 до 09.55. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 07.04. 2020 р.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження регламенту зборів.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2019 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

7. Припинення повноважень виконавчого директора Товариства.

8. Обрання виконавчого директора Товариства.

9. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

10. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

11.Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з виконавчим директором, головою і членами ревізійної комісії; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з вказаними особами.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточною фінансово-господарської діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

13. Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

2018 рік

2019 рік

Усього активів

428885

489220

Основні засоби (за залишковою вартістю)

307806

343820

Запаси 

48783

40923

Сумарна дебіторська заборгованість

65779

79596

Грошові кошти та їх еквіваленти 

593

368

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

26628

50614

Власний капітал 

191595

245330

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

97

97

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1163

24076

Поточні зобов'язання і забезпечення

236127

219814

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

15664

16233

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

388704

388704

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

40,298

41,762

 

За даними переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення Зборів, складеного станом на 17.02.2020 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 388 704 шт., в тому числі голосуючих – 345 478 шт.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням Товариства за адресою: 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, вул.Молодіжна,2, кабінет головного економіста у робочі дні у робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член наглядової ради Бондаренко Римма Степанівна.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів – письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, вул.Молодіжна,2. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: https://00386235.smida.gov.ua.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):

1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати реєстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії):

• для неповнолітніх акціонерів – копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

• для представників акціонерів – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера; договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Наглядова рада.