Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  27.08.2020 11:55:02
Дата здійснення дії: 12.09.2020
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розміщення інформації про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство "Шарівське"
Код за ЄДРПОУ:  00386235
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Шарівське» (надалі – Товариство), місцезнаходження: 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, вул.Молодіжна,2 відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 вересня 2020 р. о 10.00 за адресою: 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, вул.Молодіжна,2, актовий зал контори. Реєстрація акціонерів (їх представників) – з 09.30 до 09.55. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 08.09.2020 р.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження регламенту зборів.

3.Підтвердження  укладання 13  серпня 2020 року  додаткової угоди до Договору поруки №GP2018-00147 від 22.11.2018 року для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ХПП ДОБРОНАДІЇВСЬКЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35622956), ТОВ «КОРОЛІВСЬКЕ ХПП» ідентифікаційний код юридичної особи 32355213), ТОВ «ПАНТАЗІЇВСЬКЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33124015),ТОВ «ПРОГРЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи 31850889) іменовані надалі – Позичальники, за Генеральною угодою про кредитування № GGS2018-05313 від 22.11.2018 року та Кредитними договорами, укладеними в рамках Генеральної угоди, у зв’язку з внесення змін до Генеральної угоди про кредитування № GGS2018-05313 від 22.11.2018 року, в частині встановлення лімітів кредитної лінії для кожного із Позичальників та у зв’язку з поновленням ліміту у розмірі до 7 500 000,00 дол. США. та визнання додаткової угоди  від 13 серпня 2020 р. до Договору поруки №GP2018-00147 від 22.11.2018 року такою, що не заперечує  інтересам Товариства.

4. Підтвердження повноважень  уповноваженого представника Кузьменка Олександра Вікторовича, що діє на підставі Довіреності посвідченої 27 січня 2020 року Щербиною В.М. приватним нотаріусом Олександрійського районного нотаріального округу Кіровоградської області за реєстровим № 21  на  укладання  та підписання 13 серпня 2020 р. додаткової угоди до Договору поруки №GP2018-00147 від 22.11.2018 року, у зв’язку з внесенням  змін до Генеральної угоди про кредитування № GGS2018-05313 від 22.11.2018 року, укладеної між ТОВ «ХПП ДОБРОНАДІЇВСЬКЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35622956), ТОВ «КОРОЛІВСЬКЕ ХПП» ідентифікаційний код юридичної особи 32355213), ТОВ «ПАНТАЗІЇВСЬКЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33124015),ТОВ «ПРОГРЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи 31850889) іменовані надалі – Позичальники, за Генеральною угодою про кредитування № GGS2018-05313 від 22.11.2018 року та Кредитними договорами, укладеними в рамках Генеральної угоди, у зв’язку з внесення змін до Генеральної угоди про кредитування № GGS2018-05313 від 22.11.2018 року, в частині встановлення лімітів кредитної лінії для кожного із Позичальників та у зв’язку з поновленням ліміту у розмірі до 7 500 000,00 дол. США та визнання дії Кузьменка  О.В. як законного представника.

За даними переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення Зборів, складеного станом на 18.08.2020 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 388 704 шт., в тому числі голосуючих – 345 478 шт.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням Товариства за адресою: 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, вул.Молодіжна,2, кабінет головного економіста у робочі дні у робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член наглядової ради Бондаренко Римма Степанівна.

Права акціонерів щодо внесення пропозицій до порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: 00386235.smida.gov.ua.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):

1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати реєстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії):

• для неповнолітніх акціонерів – копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

• для представників акціонерів – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера; договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Наглядова рада.

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Шарівське», які відбудуться 12 вересня 2020 року.

 

Питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі: Чернюк Олександра Дмитрівна – голова лічильної комісії, Сімченко Світлана Вікторівна, Лазоренко Наталія Василівна – члени лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії після складання та підписання останнього протоколу Зборів.

 

Питання порядку денного:

2.Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

1. Розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів:

доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 3 хвилин; запитання та довідки – до 5 хвилин; провести загальні збори акціонерів без перерви.

 

Питання порядку денного:

3. Підтвердження  укладання 13  серпня 2020 року  додаткової угоди до Договору поруки №GP2018-00147 від 22.11.2018 року для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ХПП ДОБРОНАДІЇВСЬКЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35622956), ТОВ «КОРОЛІВСЬКЕ ХПП» ідентифікаційний код юридичної особи 32355213), ТОВ «ПАНТАЗІЇВСЬКЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33124015),ТОВ «ПРОГРЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи 31850889) іменовані надалі – Позичальники, за Генеральною угодою про кредитування № GGS2018-05313 від 22.11.2018 року та Кредитними договорами, укладеними в рамках Генеральної угоди, у зв’язку з внесення змін до Генеральної угоди про кредитування № GGS2018-05313 від 22.11.2018 року, в частині встановлення лімітів кредитної лінії для кожного із Позичальників та у зв’язку з поновленням ліміту у розмірі до 7 500 000,00 дол. США. та визнання додаткової угоди  від 13 серпня 2020 р. до Договору поруки №GP2018-00147 від 22.11.2018 року такою, що не заперечує  інтересам Товариства.

Проект рішення:

1. Підтвердити та схвалити укладену 13 серпня 200 року додаткову угоду до Договору поруки №GP2018-00147 від 22.11.2018 року для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ХПП ДОБРОНАДІЇВСЬКЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35622956), ТОВ «КОРОЛІВСЬКЕ ХПП» ідентифікаційний код юридичної особи 32355213), ТОВ «ПАНТАЗІЇВСЬКЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33124015),ТОВ «ПРОГРЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи 31850889) іменовані надалі – Позичальники, за Генеральною угодою про кредитування № GGS2018-05313 від 22.11.2018 року та Кредитними договорами, укладеними в рамках Генеральної угоди, у зв’язку з внесення змін до Генеральної угоди про кредитування № GGS2018-05313 від 22.11.2018 року, в частині встановлення лімітів кредитної лінії для кожного із Позичальників та у зв’язку з поновленням ліміту у розмірі до 7 500 000,00 дол. США. та визнати укладену  13 серпня 2020 р. додаткову угоду до Договору поруки №GP2018-00147 від 22.11.2018 року такою, що не заперечує  інтересам Товариства.

 

Питання порядку денного:

4. Підтвердження повноважень  уповноваженого представника Кузьменка Олександра Вікторовича, що діє на підставі Довіреності посвідченої 27 січня 2020 року Щербиною В.М. приватним нотаріусом Олександрійського районного нотаріального округу Кіровоградської області за реєстровим № 21  на укладання  та підписання 13 серпня 2020 р. додаткової угоди до Договору поруки №GP2018-00147 від 22.11.2018 року, у зв’язку з внесенням  змін до Генеральної угоди про кредитування № GGS2018-05313 від 22.11.2018 року, укладеної між ТОВ «ХПП ДОБРОНАДІЇВСЬКЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35622956), ТОВ «КОРОЛІВСЬКЕ ХПП» ідентифікаційний код юридичної особи 32355213), ТОВ «ПАНТАЗІЇВСЬКЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33124015),ТОВ «ПРОГРЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи 31850889) іменовані надалі – Позичальники, за Генеральною угодою про кредитування № GGS2018-05313 від 22.11.2018 року та Кредитними договорами, укладеними в рамках Генеральної угоди, у зв’язку з внесення змін до Генеральної угоди про кредитування № GGS2018-05313 від 22.11.2018 року, в частині встановлення лімітів кредитної лінії для кожного із Позичальників та у зв’язку з поновленням ліміту у розмірі до 7 500 000,00 дол. США та визнання дії Кузьменка  О.В. як законного представника.

Проект рішення:

1. Підтвердити повноваження  уповноваженого представника Кузьменка Олександра Вікторовича, що діє на підставі Довіреності посвідченої 27 січня 2020 року Щербиною В.М. приватним нотаріусом Олександрійського районного нотаріального округу Кіровоградської області за реєстровим № 21  на укладання та підписання  13 серпня 2020 р. додаткової угоди до Договору поруки №GP2018-00147 від 22.11.2018 року, у зв’язку з внесенням  змін до Генеральної угоди про кредитування № GGS2018-05313 від 22.11.2018 року, укладеної між ТОВ «ХПП ДОБРОНАДІЇВСЬКЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35622956), ТОВ «КОРОЛІВСЬКЕ ХПП» ідентифікаційний код юридичної особи 32355213), ТОВ «ПАНТАЗІЇВСЬКЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33124015),ТОВ «ПРОГРЕС» (ідентифікаційний код юридичної особи 31850889) іменовані надалі – Позичальники, за Генеральною угодою про кредитування № GGS2018-05313 від 22.11.2018 року та Кредитними договорами, укладеними в рамках Генеральної угоди, у зв’язку з внесення змін до Генеральної угоди про кредитування № GGS2018-05313 від 22.11.2018 року, в частині встановлення лімітів кредитної лінії для кожного із Позичальників та у зв’язку з поновленням ліміту у розмірі до 7 500 000,00 дол. США та визнати дії Кузьменка  О.В. як законного представника.