Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  27.02.2021 11:41:02
Дата здійснення дії: 03.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Шарівське"
Код за ЄДРПОУ:  00386235
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Шарівське» (надалі – Товариство), місцезнаходження: 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, вул.Молодіжна,2 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 03 квітня 2021 р. о 10.00 за адресою: 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, вул.Молодіжна,2, актовий зал контори. Реєстрація акціонерів (їх представників) – з 09.30 до 09.55. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 30.03. 2021 р.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування) та проекти рішень до питань:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі: Шевченко Ольга Вікторівна – голова лічильної комісії, Сімченко Світлана Вікторівна, Лазоренко Наталія Василівна – члени лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії після складання та підписання останнього протоколу Зборів.

 

2.Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

1. Розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів:

доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 3 хвилин; запитання та довідки – до 5 хвилин; провести загальні збори акціонерів без перерви.

 

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік.

 

4. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

 

5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2020 рік.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

1.Затвердити затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. Розподіл прибутку за підсумками 2020 року розподілити наступним чином: 100% - на розвиток виробництва. Дивіденди акціонерам товариства за результатами звітного року не виплачувати.

 

7. Припинення повноважень на право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження на право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо для Кузьменка Віктора Івановича та виключити дану інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

8. Припинення повноважень тимчасово виконуючого обов’язки виконавчого директора Товариства.

Проект рішення:

1.В зв’язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження тимчасово виконуючого обовязки виконавчого директора приватного акціонерного товариства «Шарівське» Кузьменка Олександра Вікторовича.

 

9.Обрання виконавчого директора Товариства.

Проект рішення:

1.Обрати виконавчим директором приватного акціонерного товариства «Шарівське» Кузьменка Олександра Вікторовича строком на 3 (три) роки та надати йому право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо.

 

10. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. В зв’язку із затвердженням нової редакції статуту достроково припинити повноваження наглядової ради товариства в повному складі: Згама Віталій Миколайович – голова наглядової ради, Йоник Наталія Василівна, Осика Тетяна Петрівна, Бондаренко Римма Степанівна, Суліма Олександр Миколайович, Злочевська Наталiя Володимирiвна, Алімова Олена Олегівна – члени наглядової ради.

 

11. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Не передбачено законом України «Про акціонерні товариства». Обрання відбудеться шляхом кумулятивного голосування з числа запропонованих акціонерами кандидатів.

 

12.Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з виконавчим директором, головою і членами наглядової ради; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з вказаними особами.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з посадовими особами Товариства.

Цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради мають безоплатний характер.

Цивільно-правовий договір з виконавчим директором матиме оплатний характер згідно штатного розпису.

Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради виконавчого директора товариства, з виконавчим директором товариства – голову наглядової ради.

 

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточною фінансово-господарської діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

Проект рішення:

1.Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної фінансово-господарської діяльності Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;

 • угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
 • угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
 • угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
 • угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
 • договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов’язані з ними угоди;
 • цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб’єктах господарювання;
 • угоди будівельного підряду;
 • лізингу;
 • угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
 • угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
 • угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
 • договори комерційної концесії та спільної діяльності;
 • договори позики;
 • договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини та будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення господарської діяльності.

Визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства.

Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 5 000 000 000 (п’ять мільярдів) гривень;

Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

 

14. Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1. Внести зміни до статуту Товариства та затвердити нову редакцію статуту Товариства.

Уповноважити керівника Товариства підписати нову редакцію статуту та здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, уповноважити заповнювати та підписувати, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Кіровоградської області необхідні документи; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення вищезазначених дій.

 

За даними переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення Зборів, складеного станом на 12.02.2021 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 388 704 шт., в тому числі голосуючих – 345 478 шт.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням Товариства за адресою: 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, вул.Молодіжна,2, кабінет головного економіста у робочі дні у робочий час, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член наглядової ради Бондаренко Римма Степанівна.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів – письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, вул.Молодіжна,2. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: https://00386235.smida.gov.ua.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):

1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати реєстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії):

• для неповнолітніх акціонерів – копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

• для представників акціонерів – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера; договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

2019 рік

2020 рік

Усього активів

488764

544648

Основні засоби (за залишковою вартістю)

343281

338036

Запаси 

41011

56310

Сумарна дебіторська заборгованість

79591

114934

Грошові кошти та їх еквіваленти 

368

970

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

38474

53544

Власний капітал 

244791

259351

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

97

97

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

24076

26869

Поточні зобов'язання і забезпечення

219897

258428

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

16233

14560

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

388704

388704

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

41,762

37,458

 

Наглядова рада.