Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 16.07.2010
Дата публікації 27.07.2010 07:26:59
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Шарівське"
Юридична адреса* 28044, Україна, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, пров.Молодіжний,1
Керівник* Кузьменко Віктор Іванович - Виконавчий директор. Тел: 0523562643
E-mail* shar@uaem.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 04.09.2010 10.00 Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, с.Шарiвка, контора
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09.00 по 09.50
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 04.09.2010
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1.Звiт органiв управлiння товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi за 2009 рiк.
2.Затвердження рiчного звiту та балансу за 2009 рiк.
3.Затвердження розподiлу прибутку за 2009 рiк та визначення нормативiв розподiлу
на 2010 рiк.
4.Затвердження статуту в новiй редакцiї.
5. Про переведення форми iснування акцiй товариства з документарної в
бездокументарну форму.
6. Затвердження зберiгача i депозитарiя та умов договорiв з ними.
7. Затвердження протоколу рiшення про дематерiалiзацiю акцiй товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Ознайомитися з матерiалами загальних зборiв можна за мiсцем проведення зборiв.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------------
: : Період :
: Найменування показників :---------------------:
: : звітний :попередній :
:----------------------------------------------------------------------:
:Всього активів : 48961: 41677:
:Основні засоби : 2214: 1909:
:Долгострокові фінансові інвестиції : : :
:Запаси : 25383: 8417:
:Сумарна дебіторська заборгованість : 18281: 28650:
:Грошові кошти та їх еквіваленти : 12: 15:
:Нерозподілений прибуток : 21803: 19969:
:Власний капітал : 26956: 25122:
:Статутний капітал : 97: 97:
:Довгострокові зобов'язання : : :
:Поточні зобов'язання : 22005: 16546:
:Чистий прибуток (збитки) : 2028: 7347:
:Середньорічна кількість акцій (шт.) : 388704: 388704:
:Кількість власних акцій викуплених протягом : : :
:періода (шт.) : : :
:загальна сума коштів, які витрачені на викуп : : :
:власних акцій протягом періоду : : :
:Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 259: 259:
------------------------------------------------------------------------

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 129 Бюлетень. Цiннi папери України від 16.07.2010
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконавчий директор Кузьменко Віктор Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.07.2010
(дата)