Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 11.03.2011
Дата публікації 16.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Шарівське"
Юридична адреса* 28044, Україна, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, пров.Молодіжний,1
Керівник* Кузьменко Віктор Іванович - Виконавчий директор. Тел: 0523562643
E-mail* shar@uaem.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 27.04.2011 10.00 Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н с.Шарiвка, контора
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09.00 по 09.50
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 27.04.2011
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Звiт органiв управлiння про дiяльнiсть товариства за 2010 рiк.
2. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2010 рiк.
3.Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2010 рiк та на 2011 рiк.
4.Визначення типу Товариства та змiна найменування Товариства.
5.Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
6.Затвердження внутрiшнiх положень Товариства: про загальнi збори акцiонерiв, про виконавчий орган управлiння Товариства, про наглядову раду, про ревiзiйну комiсiю Товариства.
7.Вiдкликання та обрання голови правлiння, правлiння, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї.
8. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв з обраними особами органiв управлiння Товариства. Визначення особи, яка уповноважується на пiдписання зазначених договорiв.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Ознайомитися з матерiалами загальних зборiв можна за мiсцем проведення зборiв.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 74308 48961
Основні засоби 22512 22114
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 17744 25383
Сумарна дебіторська заборгованість 30112 18281
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 12
Нерозподілений прибуток 36119 21803
Власний капітал 61262 26956
Статутний капітал 97 97
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 13046 22005
Чистий прибуток (збитки) 14316 2028
Середньорічна кількість акцій (шт.) 388704 388704
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 279 259
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 45 Бюлетень. Цiннi папери України від 11.03.2011
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконавчий директор Кузьменко Віктор Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2011
(дата)