Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.03.2012
Дата публікації 17.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Шарівське"
Юридична адреса* 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, вул.Леніна,2
Керівник* Кузьменко Віктор Іванович - Виконавчий директор. Тел: 0523562643
E-mail* shar@uaem.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 21.04.2012 10.00 Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н с.Шарiвка, вул.Ленiна,2, актовий зал контори
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09.30 по 09.55
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17.04.2012
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, визначення регламенту проведення зборiв.
2. Звiт органiв управлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2011 рiк.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревiзора за 2011 рiк.
4. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2011 рiк.
5. Визначення порядку розподiлу прибутку за 2011 рiк.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Акцiонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборiв, за адресою: Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н с.Шарiвка, вул.Ленiна,2, контора. Вiдповiдальна особа за ознайомлення акцiонерiв з документами - Бондаренко Римма Степанiвна, тел. (05235) 6-26-37.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 111869 74352
Основні засоби 21481 22512
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 32530 17745
Сумарна дебіторська заборгованість 51564 30152
Грошові кошти та їх еквіваленти 31 2
Нерозподілений прибуток 49614 36197
Власний капітал 74757 61340
Статутний капітал 97 97
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 37112 13012
Чистий прибуток (збитки) 13572 14316
Середньорічна кількість акцій (шт.) 388704 388704
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 273 279
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 48 Бюлетень. Цiннi папери України від 15.03.2012
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконавчий директор Кузьменко Віктор Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2012
(дата)