Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 18.05.2012
Дата публікації 27.05.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Шарівське"
Юридична адреса* 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, вул.Леніна,2
Керівник* Кузьменко Віктор Іванович - Виконавчий директор. Тел: 0523562643
E-mail* shar@uaem.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 04.06.2012 11.00 Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н с.Шарiвка, вул.Ленiна,2, актовий зал контори
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.30 по 10.55
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 29.05.2012
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, визначення регламенту проведення зборiв.
2. Погодження укладення значних правочинiв в iнтересах Товариства.
3. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Акцiонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборiв, за адресою: Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н с.Шарiвка, вул.Ленiна,2, контора. Вiдповiдальна особа за ознайомлення акцiонерiв з документами - Бондаренко Римма Степанiвна, тел. (05235) 6-26-37.
6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 91 Бюлетень. Цiннi папери України від 18.05.2012
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконавчий директор Кузьменко Віктор Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.05.2012
(дата)