Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.03.2013
Дата публікації 03.04.2013 18:35:04
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Шарівське"
Юридична адреса* 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, вул.Леніна,2
Керівник* Кузьменко Віктор Іванович - Виконавчий директор. Тел: 0523562643
E-mail* shar@uaem.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 27.04.2013 10.00 Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н с.Шарiвка, вул.Ленiна,2, актовий зал контори
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09.30 по 09.55
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 23.04.2013
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.
2. Розгляд звiту виконавчого органу товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2012 рiк.
3. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2012 рiк.
4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 рiк. Розподiл прибутку товариства за 2012 рiк.
6. Вчинення ПАТ "Шарiвське" значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; надання повноважень на пiдписання документiв, пов'язаних з такими правочинами.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Акцiонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборiв, за адресою: Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н с.Шарiвка, вул.Ленiна,2, контора. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є Бондаренко Римма Степанiвна, тел. (05235) 6-26-37.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 224424 111869
Основні засоби 132040 21481
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 42823 32530
Сумарна дебіторська заборгованість 40210 51564
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 31
Нерозподілений прибуток 52287 49614
Власний капітал 77430 74757
Статутний капітал 97 97
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 146994 37112
Чистий прибуток (збитки) 2755 13572
Середньорічна кількість акцій (шт.) 388704 388704
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 299 273
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 54 Бюлетень Цiннi папери України від 22.03.2013
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконавчий директор Кузьменко Віктор Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.04.2013
(дата)