Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 29.01.2014
Дата публікації 11.02.2014 13:11:05
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Шарівське"
Юридична адреса* 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, вул.Леніна,2
Керівник* Кузьменко Віктор Іванович - Виконавчий директор. Тел: 0523562643
E-mail* shar@uaem.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 14.02.2014 10.00 актовий зал, вулиця Ленiна, будинок 2, село Шарiвка, Олександрiйський район, Кiровоградська область, 28044, Україна
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09.30 по 09.55
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 10.02.2014
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Шарiвське".
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Шарiвське".
3. Вчинення Публiчним акцiонерним товариством "Шарiвське" значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; пiдтвердження та надання повноважень на погодження умов документiв, пов'язаних з такими правочинами, та пiдписання таких документiв.
4. Попереднє схвалення значних правочинiв (якi можуть бути для Публiчного акцiонерного товариства "Шарiвське" правочинами, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть), якi можуть вчинятися Публiчним акцiонерним товариством "Шарiвське" протягом одного року з дати прийняття вiдповiдного рiшення позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Шарiвське"; надання повноважень на погодження умов документiв, пов'язаних з такими правочинами, та пiдписання таких документiв.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
З документами, пов'язаними з порядком денним Зборiв i необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного Зборiв, та проектами рiшень з питань порядку денного Зборiв акцiонери можуть ознайомитися в актовому залi контори Товариства за адресою: вулиця Ленiна, будинок 2, село Шарiвка, Олександрiйський район, Кiровоградська область, 28044, Україна, з понедiлка до п'ятницi з 09:00 до 18:00 за київським часом, окрiм неробочих днiв та пiд час обiдньої перерви з 13:00 до 14:00 за київським часом. Посадова особа Товариства, вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами, - Бондаренко Римма Степанiвна, телефон (05235) 6-26-37. Вiдповiдно до частини 5 статтi 47 Закону України "Про акцiонернi товариства" та пункту 10.2.28 статуту Товариства, акцiонери Товариства не мають права вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв.
6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 17 Бюлетень Цiннi папери України від 29.01.2014
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконавчий директор Кузьменко Віктор Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.02.2014
(дата)