Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.03.2014
Дата публікації 29.03.2014 14:01:34
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Шарівське"
Юридична адреса* 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, вул.Леніна,2
Керівник* Кузьменко Віктор Іванович - Виконавчий директор. Тел: 0523562643
E-mail* sharivske@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 26.04.2014 14.00 28044, Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н с.Шарiвка, вул.Ленiна,2, актовий зал контори
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 13.30 по 13.55
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 22.04.2014
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.
2. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2013 рiк.
3. Розгляд звiту виконавчого органу товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2013 рiк.
4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 рiк. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства.
6. Про припинення повноважень членiв наглядової ради.
7. Обрання голови та членiв наглядової ради Товариства.
8. Про припинення повноважень виконавчого органу Товариства.
9. Обрання виконавчого органу Товариства.
10. Про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї.
11. Обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, головою та членами ревiзiйної комiсiї, виконавчим директором; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з посадовими особами.
13. Вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; пiдтвердження та надання повноважень на погодження умов документiв, пов'язаних з такими правочинами, та пiдписання таких документiв.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Акцiонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборiв, за адресою: Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н с.Шарiвка, вул.Ленiна,2, кабiнет головного економiста. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є Бондаренко Римма Степанiвна.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 232670 208970
Основні засоби 171130 136115
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 22273 35067
Сумарна дебіторська заборгованість 37163 34874
Грошові кошти та їх еквіваленти 174 11
Нерозподілений прибуток 64080 63989
Власний капітал 64177 64086
Статутний капітал 97 97
Довгострокові зобов'язання 68000 8234
Поточні зобов'язання 100493 136650
Чистий прибуток (збитки) 91 -6545
Середньорічна кількість акцій (шт.) 388704 388704
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 300 299
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 56 Вiдомостi НКЦПФР від 24.03.2014
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконавчий директор Кузьменко Віктор Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.03.2014
(дата)