Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 18.04.2015
Дата публікації 17.03.2015 14:58:04
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Шарівське"
Юридична адреса* 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, вул.Леніна,2
Керівник* Кузьменко Віктор Іванович - Виконавчий директор. Тел: 0523562643
E-mail* sharivske@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 18.04.2015 10.00 Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н с.Шарiвка, вул.Ленiна,2, актовий зал контори 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09.30 по 09.55 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 14.04.2015 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту. 2. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2014 рiк. 3. Розгляд звiту виконавчого органу товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2014 рiк. 4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2014 рiк. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства. 6. Про припинення повноважень членiв наглядової ради. 7. Обрання голови та членiв наглядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, головою та членами ревiзiйної комiсiї, виконавчим директором; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з посадовими особами. 9. Вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; пiдтвердження та надання повноважень на погодження умов документiв, пов'язаних з такими правочинами, та пiдписання таких документiв. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акцiонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборiв, за адресою: Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н с.Шарiвка, вул.Ленiна,2, кабiнет головного економiста. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є член наглядової ради Бондаренко Римма Степанiвна. 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період: Всього активів 258933 232670 Основні засоби 164800 167655 Долгострокові фінансові інвестиції --- --- Запаси 45199 22273 Сумарна дебіторська заборгованість 42143 37157 Грошові кошти та їх еквіваленти 970 174 Нерозподілений прибуток 328 64080 Власний капітал 425 64177 Статутний капітал 97 97 Довгострокові зобов'язання 180754 68000 Поточні зобов'язання 77754 100493 Чистий прибуток (збитки) -63752 91 Середньорічна кількість акцій (шт.) 388704 388704 Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- --- Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- --- Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 278 300 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 52 Вiдомостi НКЦПФР від 18.03.2015
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконавчий директор Кузьменко Віктор Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2015
(дата)