Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2016
Дата публікації 22.03.2016 19:29:12
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Шарівське"
Юридична адреса* 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, вул.Леніна,2
Керівник* Кузьменко Віктор Іванович - Виконавчий директор. Тел: 0523562643
E-mail* sharivske@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 23.04.2016 10.00 28044, Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н с.Шарiвка, вул.Ленiна,2, актовий зал контори

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09.30 по 09.55

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 19.04.2016

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.

2. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2015 рiк.

3. Розгляд звiту виконавчого органу товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2015 рiк.

4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.

5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства.

6. Вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; пiдтвердження та надання повноважень на погодження умов документiв, пов'язаних з такими правочинами, та пiдписання таких документiв.

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акцiонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборiв, за адресою: Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н с.Шарiвка, вул.Ленiна,2, кабiнет головного економiста з 09.00 до 12.00 в робочi днi, а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є член наглядової ради Бондаренко Римма Степанiвна.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

315262

259269

Основні засоби

205881

168497

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси 

29478

45198

Сумарна дебіторська заборгованість

77030

42480

Грошові кошти та їх еквіваленти 

797

970

Нерозподілений прибуток 

10214

145

Власний капітал 

10311

242

Статутний капітал 

97

97

Довгострокові зобов'язання 

191754

166754

Поточні зобов'язання 

113197

92273

Чистий прибуток (збиток) 

-33037

-63752

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

388704

388704

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

235

278

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  в 55 Вiдомостi НКЦПФР від 22.03.2016

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконавчий директор Кузьменко Віктор Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2016
(дата)