Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.04.2017
Дата публікації 29.03.2017 19:31:30
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Шарівське"
Юридична адреса* 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, вул.Леніна,2
Керівник* Кузьменко Віктор Іванович - Виконавчий директор. Тел: 0523562643
E-mail* sharivske@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство «Шарівське» (надалі – Товариство), місцезнаходження: 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н с.Шарівка, вул.Леніна,2 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2017 р. о 10.00 за адресою: 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н с.Шарівка, вул.Леніна,2, актовий зал контори. Реєстрація акціонерів (їх представників) – з 09.30 до 09.55. Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, для представників – довіреність. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 24.00 «25» квітня 2017 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії.

2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3.Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства.

8.Припинення повноважень виконавчого директора Товариства. Обрання виконавчого директора Товариства.

9.Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. Обрання членів наглядової ради Товариства.

10.Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

11.Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з виконавчим директором, головою і членами наглядової ради та ревізійної комісії; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з вказаними особами.

12. Вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; підтвердження та надання повноважень на погодження умов документів, пов’язаних з такими правочинами, та підписання таких документів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

447317

315262

Основні засоби

326750

207037

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси 

30616

29478

Сумарна дебіторська заборгованість

82089

77028

Грошові кошти та їх еквіваленти 

3951

797

Нерозподілений прибуток 

-15339

10214

Власний капітал 

161848

10311

Статутний капітал 

97

97

Довгострокові зобов'язання 

167458

191754

Поточні зобов'язання 

118011

113197

Чистий прибуток (збиток) 

22490

-33037

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

388704

388704

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

230

235

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними із загальними зборами акціонерів, в робочі дні з 09.00 до 12.00 за адресою: 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н с.Шарівка, вул.Леніна,2, кабінет головного економіста, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 00386235.smida.gov.ua. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член наглядової ради Бондаренко Римма Степанівна.

Наглядова рада.

Повідомлення оприлюднене в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №60 від 29.03.2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконавчий директор Кузьменко Віктор Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.03.2017
(дата)