Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 21.04.2018
Дата публікації 16.03.2018 19:50:43
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Шарівське"
Юридична адреса* 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, вул.Леніна,2
Керівник* Кузьменко Віктор Іванович - Виконавчий директор. Тел: 0523562643
E-mail* sharivske@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство «Шарівське» (надалі – Товариство), місцезнаходження: 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н с.Шарівка, вул.Леніна,2 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2018 р. о 10.00 за адресою: 28044, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с.Шарівка, вул.Леніна,2, актовий зал контори. Реєстрація акціонерів (їх представників) – з 09.30 до 09.55. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 17.04. 2018 р.

Проект порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження регламенту зборів.

5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

9. Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової редакції статуту.

10. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

11.Обрання членів наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточною фінансово-господарської діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

434286

447253

Основні засоби (за залишковою вартістю)

317312

326750

Запаси 

73193

30616

Сумарна дебіторська заборгованість

37034

82031

Грошові кошти та їх еквіваленти 

400

3951

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2962

-15339

Власний капітал 

175925

161848

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

97

97

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

128535

167458

Поточні зобов'язання і забезпечення

129826

117947

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

10373

22490

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

388704

388704

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

26,686

57,859

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: 00386235.smida.gov.uа. Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н с.Шарівка, вул.Леніна,2, кабінет головного економіста з 09.00 до 12.00, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Кожен акціонер має право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів до дати проведення зборів. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Представник акціонера, якому надана довіреність на участь в зборах, повинен мати при собі паспорт та належним чином оформлену довіреність. Його повноваження щодо голосування з питань порядку денного зборів, визначені довіреністю, можуть бути на власний розсуд загальною кількістю акцій, що належать акціонеру, або можуть бути обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою довіритель має право голосувати, чи завданням щодо голосування з кожного питання порядку денного. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є член наглядової ради Бондаренко Римма Степанівна.

Наглядова рада.

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Шарівське», які відбудуться 21 квітня 2018 року.

 

Питання порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії.

Проект рішень:

1.Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі: Чернюк Олександра Дмитрівна – голова лічильної комісії, Сімченко Світлана Вікторівна, Лазоренко Наталія Василівна – члени лічильної комісії.

 

Питання порядку денного:

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішень:

1.Обрати головою зборів Суліму Олександра Миколайовича, обрати секретарем зборів Бондаренко Римму Степанівну.

 

Питання порядку денного:

3.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішень:

1.Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах бюлетені для голосування повинні містити інформацію визначену в ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідати зразкам, затвердженим наглядовою радою товариства та повинні бути засвідчені підписом голови наглядової ради та печаткою товариства.

 

Питання порядку денного:

4.Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішень:

1. Розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів:

доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 3 хвилин; запитання та довідки – до 5 хвилин; провести загальні збори акціонерів без перерви.

 

Питання порядку денного:

5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.

 

Питання порядку денного:

6. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

 

Питання порядку денного:

7. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

 

Питання порядку денного:

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішень:

1.Затвердити затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку за підсумками 2017 року розподілити наступним чином: 100% - на розвиток виробництва. Дивіденди акціонерам товариства за результатами звітного року не виплачувати.

 

Питання порядку денного:

9. Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової редакції статуту.

Проект рішення:

1.Внести зміни до статуту Товариства, пов'язані зі змінами в законодавстві України та затвердити нову редакцію статуту Товариства.

Уповноважити виконавчого директора Товариства Кузьменка В.І. підписати нову редакцію статуту та здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, уповноважити заповнювати та підписувати, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Кіровоградської області необхідні документи; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення вищезазначених дій.

 

10.Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1.Припинити в зв’язку із закінченням терміну повноваження наглядової ради товариства в складі: Згама Віталій Миколайович – голова наглядової ради, Йоник Наталія Василівна, Осика Тетяна Петрівна, Бондаренко Римма Степанівна, Суліма Олександр Миколайович, Злочевська Наталiя Володимирiвна, Алімова Олена Олегівна – члени наглядової ради.

 

Питання порядку денного:

11. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення щодо обрання членів наглядової ради не передбачено законом України «Про акціонерні товариства». Обрання відбудеться шляхом кумулятивного голосування з числа запропонованих акціонерами кандидатів.

 

Питання порядку денного:

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

Проект рішення:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради Товариства. Цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради мають безоплатний характер. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради виконавчого директора товариства.

 

Питання порядку денного:

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточною фінансово-господарської діяльності протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупної граничної вартості, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов, визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення та підписання.

Проект рішення:

1.Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної фінансово-господарської діяльності Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;

 • угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
 • угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
 • угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
 • угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
 • договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов’язані з ними угоди;
 • цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб’єктах господарювання;
 • угоди будівельного підряду;
 • лізингу;
 • угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
 • угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
 • угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
 • договори комерційної концесії та спільної діяльності;
 • договори позики;
 • договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини та будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення господарської діяльності.

Визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства.

Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 5 000 000 000 (п’ять мільярдів) гривень;

Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

Повідомлення з порядком денним, без фінансових результатів та проектів рішень оприлюднене в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №52 від 16.03.2018 року.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконавчий директор Кузьменко Віктор Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2018
(дата)