Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Виконавчий директор       Кузьменко Вiктор Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 22.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Шарiвське"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 28044 Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, с.Шарiвка вул.Ленiна,2
4. Код за ЄДРПОУ 00386235
5. Міжміський код та телефон, факс 05235-62643 05235-62637
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 78 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 24.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00386235.smida.gov.ua в мережі Інтернет 22.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.04.2018 звільнено Член наглядової ради Алiмова Олена Олегiвна
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2018 року, в зв'язку з переобраннямнаглядової ради наглядової ради товариства, звiльнено: Член наглядової ради Алiмова Олена Олегiвна, розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 29.04.2017р. по 21.04.2018р. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
21.04.2018 звільнено Член наглядової ради Злочевська Наталiя Володимирiвна
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2018 року, в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, звiльнено: Член наглядової ради Злочевська Наталiя Володимирiвна, розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 29.04.2017р. по 21.04.2018р. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
21.04.2018 звільнено Голова наглядової ради Згама Вiталiй Миколайович
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2018 року, в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, звiльнено: Голова наглядової ради Згама Вiталiй Миколайович, розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебував з 29.04.2017р. по 21.04.2018р. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
21.04.2018 звільнено Член наглядової ради Осика Тетяна Петрiвна
0.002573
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2018 року, в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, звiльнено: Член наглядової ради Осика Тетяна Петрiвна, розмiр пакета акцiй: 2,50 грн.; 0,002573%. На посадi перебувала з 29.04.2017р. по 21.04.2018р. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
21.04.2018 звільнено Член наглядової ради Йоник Наталiя Василiвна
0.002573
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2018 року, в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, звiльнено: Член наглядової ради Йоник Наталiя Василiвна, розмiр пакета акцiй: 2,50 грн.; 0,002573%. На посадi перебувала з 29.04.2017р. по 21.04.2018р. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
21.04.2018 звільнено Член наглядової ради Бондаренко Римма Степанiвна
0.002573
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2018 року, в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, звiльнено: Член наглядової ради Бондаренко Римма Степанiвна, розмiр пакета акцiй: 2,50 грн.; 0,002573%. На посадi перебувала з 29.04.2017р. по 21.04.2018р. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
21.04.2018 звільнено Член наглядової ради Сулiма Олександр Миколайович
0.1523
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2018 року, в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, звiльнено: Член наглядової ради Сулiма Олександр Миколайович, розмiр пакета акцiй: 148 грн.; 0,1523%. На посадi перебував з 29.04.2017р. по 21.04.2018р. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
21.04.2018 обрано Член наглядової ради Згама Вiталiй Миколайович
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2018 року, в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, обрано: Член наглядової ради Згама Вiталiй Миколайович, розмiр пакета акцiй: 0%, обраний як представник акцiонера ТОВ «Украгроком» (код ЄДРПОУ 30327425, 28043, Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, с.Головкiвка, вул.Жовтнева,1, розмiр пакета акцiй: 82429,25 грн.; 84,8247%). Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: голова Олександрiйської РДА Кiровоградської обл., директор з виробництва ТОВ «Украгроком». На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
21.04.2018 обрано Член наглядової ради Осика Тетяна Петрiвна
0.002573
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2018 року, в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, обрано: Член наглядової ради Осика Тетяна Петрiвна, розмiр пакета акцiй: 2,50 грн.; 0,002573%, обрана як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: фiнансовий директор ТОВ «Украгроком». На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
21.04.2018 обрано Член наглядової ради Йоник Наталiя Василiвна
0.002573
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2018 року, в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, обрано:Член наглядової ради Йоник Наталiя Василiвна, розмiр пакета акцiй: 2,50 грн.; 0,002573%, обрана як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: директор з економiки ТОВ «Украгроком». На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
21.04.2018 обрано Член наглядової ради Бондаренко Римма Степанiвна
0.002573
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2018 року, в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, обрано: Член наглядової ради Бондаренко Римма Степанiвна, розмiр пакета акцiй: 2,50 грн.; 0,002573%, обрана як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: головний економiст ПАТ «Шарiвське». На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
21.04.2018 обрано Член наглядової ради Сулiма Олександр Миколайович
0.1523
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2018 року, в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, обрано: Член наглядової ради Сулiма Олександр Миколайович, розмiр пакета акцiй: 148 грн.; 0,1523%, обраний як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: заступник директора по виробництву ПАТ «Шарiвське». На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
21.04.2018 обрано Член наглядової ради Злочевська Наталiя Володимирiвна
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2018 року, в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, обрано: Член наглядової ради Злочевська Наталiя Володимирiвна, розмiр пакета акцiй: 0%, обрана як представник акцiонера ТОВ «Украгроком» (код ЄДРПОУ 30327425, 28043, Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, с.Головкiвка, вул.Жовтнева,1, розмiр пакета акцiй: 82429,25 грн.; 84,8247%). Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: головний бухгалтер ПАТ «Шарiвське». На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
21.04.2018 обрано Член наглядової ради Алiмова Олена Олегiвна
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2018 року, в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, обрано: Член наглядової ради Алiмова Олена Олегiвна, розмiр пакета акцiй: 0%, обрана як представник акцiонера ТОВ «Украгроком» (код ЄДРПОУ 30327425, 28043, Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, с.Головкiвка, вул.Жовтнева,1, розмiр пакета акцiй: 82429,25 грн.; 84,8247%). Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: старший бухгалтер елеватора ПАТ «Шарiвське». На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
21.04.2018 обрано Голова наглядової ради Згама Вiталiй Миколайович
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 21.04.2018 року обрано: Голова наглядової ради Згама Вiталiй Миколайович, розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: голова Олександрiйської РДА Кiровоградської обл., директор з виробництва ТОВ «Украгроком». На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.