Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Виконавчий директор       Кузьменко Вiктор Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Шарiвське"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 28044 Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, с.Шарiвка вул.Ленiна,2
4. Код за ЄДРПОУ 00386235
5. Міжміський код та телефон, факс 05235-62643 05235-62637
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00386235.smida.gov.ua в мережі Інтернет 28.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2014 звільнено Член наглядової ради Васильєв Дмитро Юрiйович ЕА 298763
27.05.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0026
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 26 квiтня 2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Член наглядової ради Васильєв Дмитро Юрiйович (паспорт ЕА 298763 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi 27.05.1997), розмiр пакета акцiй: 10 шт. (0,0026). На посадi перебував з 27.04.2011р. по 26.04.2014р. Мiсце члена наглядової ради залишається вакантним до наступних загальних зборiв акцiонерiв. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
26.04.2014 обрано Голова ревiзiйної комiсiї Камчатна Катерина Василiвна ЕВ 076836
05.11.2004 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням ревiзiйної комiсiї вiд 26.04.2014 року ОБРАНО: Голова ревiзiйної комiсiї Камчатна Катерина Василiвна (паспорт ЕВ 076836 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi 05.11.2004), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду бухгалтера ПАТ "Шарiвське". На посаду обрана термiном на три роки. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
26.04.2014 звільнено Член наглядової ради Осика Тетяна Петрiвна ЕА 063303
26.02.1999 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0026
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 26 квiтня 2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Член наглядової ради Осика Тетяна Петрiвна (паспорт ЕА 063303 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi 26.02.1999), розмiр пакета акцiй: 10 шт. (0,0026). На посадi перебував з 27.04.2011р. по 26.04.2014р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
26.04.2014 звільнено Член наглядової ради Фесюк Павло Дмитрович ЕА 426850
26.03.1998 Компанiївським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0026
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 26 квiтня 2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Член наглядової ради Фесюк Павло Дмитрович (паспорт ЕА 426850 Компанiївським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi 26.03.1998), розмiр пакета акцiй: 10 шт. (0,0026). На посадi перебував з 27.04.2011р. по 26.04.2014р. Мiсце члена наглядової ради залишається вакантним до наступних загальних зборiв акцiонерiв. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
26.04.2014 звільнено Член наглядової ради Бондаренко Римма Степанiвна ЕА 772340
01.11.2000 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0026
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 26 квiтня 2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Член наглядової ради Бондаренко Римма Степанiвна (паспорт ЕА 772340 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi 01.11.2000), розмiр пакета акцiй: 10 шт. (0,0026). На посадi перебував з 27.04.2011р. по 26.04.2014р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
26.04.2014 звільнено Член наглядової ради Сулiма Олександр Миколайович ЕА 184351
13.11.1996 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.1523
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 26 квiтня 2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Член наглядової ради Сулiма Олександр Миколайович (паспорт ЕА 184351 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi 13.11.1996), розмiр пакета акцiй: 592 шт. (0,1523). На посадi перебував з 27.04.2011р. по 26.04.2014р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
26.04.2014 звільнено Голова ревiзiйної комiсiї Камчатна Катерина Василiвна ЕВ 076836
05.11.2004 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 26 квiтня 2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Голова ревiзiйної комiсiї Камчатна Катерина Василiвна (паспорт ЕВ 076836 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi 05.11.2004), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебував з 27.04.2011р. по 26.04.2014р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
26.04.2014 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Хоренженко Наталiя Василiвна ЕА 601353
05.02.1999 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 26 квiтня 2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Член ревiзiйної комiсiї Хоренженко Наталiя Василiвна (паспорт ЕА 601353 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi 05.02.1999), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебував з 27.04.2011р. по 26.04.2014р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
26.04.2014 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Олексин Алла Павлiвна ЕВ 063237
06.08.2004 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 26 квiтня 2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Член ревiзiйної комiсiї Олексин Алла Павлiвна (паспорт ЕВ 063237 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi 06.08.2004), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебував з 27.04.2011р. по 26.04.2014р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
26.04.2014 обрано Член наглядової ради Кузьменко Анатолiй Iванович ЕВ 063239
10.08.2004 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 26 квiтня 2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Член наглядової ради Кузьменко Анатолiй Iванович (паспорт ЕВ 063239 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi 10.08.2004), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду генерального директора ТОВ "УкрАгроком". На посаду обраний термiном на три роки. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
26.04.2014 звільнено Голова наглядової ради Йоник Наталiя Василiвна ЕА 702083
23.12.1999 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0026
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 26 квiтня 2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Голова наглядової ради Йоник Наталiя Василiвна (паспорт ЕА 702083 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi 23.12.1999), розмiр пакета акцiй: 10 шт. (0,0026). На посадi перебував з 27.04.2011р. по 26.04.2014р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
26.04.2014 обрано Член наглядової ради Осика Тетяна Петрiвна ЕА 067303
22.02.1996 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0026
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 26 квiтня 2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Член наглядової ради Осика Тетяна Петрiвна (паспорт ЕА 067303 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi 22.02.1996), розмiр пакета акцiй: 10 шт. (0,0026). Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду фiнансового директора ТОВ "УкрАгроком". На посаду обрана термiном на три роки. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
26.04.2014 обрано Член наглядової ради Йоник Наталiя Василiвна ЕА 702083
23.12.1999 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0026
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 26 квiтня 2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Член наглядової ради Йоник Наталiя Василiвна (паспорт ЕА 702083 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi 23.12.1999), розмiр пакета акцiй: 10 шт. (0,0026). Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду головного економiста ТОВ "УкрАгроком". На посаду обрана термiном на три роки. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
26.04.2014 обрано Член наглядової ради Бондаренко Римма Степанiвна ЕА 772340
01.11.2000 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0026
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 26 квiтня 2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Член наглядової ради Бондаренко Римма Степанiвна (паспорт ЕА 772340 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi 01.11.2000), розмiр пакета акцiй: 10 шт. (0,0026). Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду головного економiста ПАТ "Шарiвське". На посаду обрана термiном на три роки. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
26.04.2014 обрано Член наглядової ради Сулiма Олександр Миколайович ЕА 184351
13.11.1996 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.1523
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 26 квiтня 2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Член наглядової ради Сулiма Олександр Миколайович (паспорт ЕА 184351 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi 13.11.1996), розмiр пакета акцiй: 592 шт. (0,1523). Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду головного iнженера ПАТ "Шарiвське". На посаду обраний термiном на три роки. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
26.04.2014 обрано Член ревiзiйної комiсiї Камчатна Катерина Василiвна ЕВ 076836
05.11.2004 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 26 квiтня 2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Член ревiзiйної комiсiї Камчатна Катерина Василiвна (паспорт ЕВ 076836 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi 05.11.2004), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду бухгалтера ПАТ "Шарiвське". На посаду обрана термiном на три роки. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
26.04.2014 обрано Член ревiзiйної комiсiї Прохач Алла Вiкторiвна ЕВ 206607
19.06.2008 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 26 квiтня 2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Член ревiзiйної комiсiї Прохач Алла Вiкторiвна (паспорт ЕВ 206607 Вiльшанським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 19.06.08), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду економiста ПАТ "Шарiвське". На посаду обрана термiном на три роки. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
26.04.2014 обрано Член ревiзiйної комiсiї Булейко Наталiя Вiталiївна ЕВ 063237
20.10.2004 Новгородкiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 26 квiтня 2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Член ревiзiйної комiсiї Булейко Наталiя Вiталiївна (паспорт ЕВ 069494 Новгородкiвським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 20.10.04), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду iнспектора вiддiлу кадрiв ПАТ "Шарiвське". На посаду обрана термiном на три роки. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
26.04.2014 звільнено Член наглядової ради Кузьменко Анатолiй Iванович ЕВ 063239
10.08.2004 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0026
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 26 квiтня 2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Член наглядової ради Кузьменко Анатолiй Iванович (паспорт ЕВ 063239 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi 10.08.2004), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебував з 27.04.2011р. по 26.04.2014р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
26.04.2014 звільнено Виконавчий директор Кузьменко Вiктор Iванович ЕА 601864
01.03.1999 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
2.8212
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 26 квiтня 2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Виконавчий директор Кузьменко Вiктор Iванович (паспорт ЕА 601864 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi 01.03.1999), На посадi перебував з 27.04.2011р. по 26.04.2014р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
26.04.2014 обрано Виконавчий директор Кузьменко Вiктор Iванович ЕА 601864
01.03.1999 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
2.8212
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 26 квiтня 2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Виконавчий директор Кузьменко Вiктор Iванович (паспорт ЕА 601864 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi 01.03.1999), розмiр пакета акцiй: 10966 шт. (2,8212). Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду виконавчого директора ПАТ "Шарiвське". На посаду обраний термiном на три роки. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
26.04.2014 обрано Голова наглядової ради Кузьменко Анатолiй Iванович ЕВ 063239
10.08.2004 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 26.04.2014 року ОБРАНО: Голова наглядової ради Кузьменко Анатолiй Iванович (паспорт ЕВ 063239 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi 10.08.2004), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду генерального директора ТОВ "УкрАгроком". На посаду обраний термiном на три роки. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.