Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Виконавчий директор       Кузьменко Вiктор Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Шарiвське"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 28044 Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, с.Шарiвка вул.Ленiна,2
4. Код за ЄДРПОУ 00386235
5. Міжміський код та телефон, факс 05235-62643 05235-62637
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.11.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00386235.smida.gov.ua в мережі Інтернет 10.11.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.11.2014 звільнено Голова наглядової ради Кузьменко Анатолiй Iванович ЕВ 063239
10.08.2004 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 10.11.2014 року (протокол №14/11/10 вiд 10.11.2014 року) в зв'язку з переходом на виборну посаду, ЗВIЛЬНЕНО: Голова наглядової ради Кузьменко Анатолiй Iванович (паспорт ЕВ 063239 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 10.08.04), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебував з 26.04.2014р. На вакантну посаду обрання вiдбудеться пiсля проведення загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.