Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Виконавчий директор       Кузьменко Вiктор Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Шарiвське"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 28044 Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, с.Шарiвка вул.Ленiна,2
4. Код за ЄДРПОУ 00386235
5. Міжміський код та телефон, факс 05235-62643 05235-62637
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.12.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00386235.smida.gov.ua в мережі Інтернет 04.12.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.12.2014 обрано Член наглядової ради Згама Вiталiй Миколайович ЕА 301451
06.06.1997 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 03 грудня 2014 року вiдбулося до обрання членiв наглядової ради на вакантнi мiсця. ОБРАНО: Член наглядової ради Згама Вiталiй Миколайович (паспорт ЕА 301451 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.06.97), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду директор з виробництва ТОВ "Украгроком". На посаду обраний термiном на три роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
03.12.2014 обрано Член наглядової ради Злочевська Наталiя Володимирiвна ЕА 387960
05.01.1998 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 03 грудня 2014 року вiдбулося до обрання членiв наглядової ради на вакантнi мiсця. ОБРАНО: Член наглядової ради Злочевська Наталiя Володимирiвна (паспорт ЕА 387960 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 05.01.98), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду головного бухгалтера ПАТ "Шарiвське". На посаду обрана термiном на три роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
03.12.2014 обрано Член наглядової ради Алiмова Олена Олегiвна ЕВ 197708
17.03.2008 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 03 грудня 2014 року вiдбулося до обрання членiв наглядової ради на вакантнi мiсця. ОБРАНО: Член наглядової ради Алiмова Олена Олегiвна (паспорт ЕВ 197708 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.03.08), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: заступник головного бухгалтера, старший бухгалтер ПАТ"Шарiвське". На посаду обрана термiном на три роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
03.12.2014 обрано Голова наглядової ради Згама Вiталiй Миколайович ЕА 301451
06.06.1997 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 26.04.2014 року ОБРАНО: Голова наглядової ради Згама Вiталiй Миколайович (паспорт ЕА 301451 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.06.97), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду директор з виробництва ТОВ "Украгроком". На посаду обраний термiном на три роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.