Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Виконавчий директор       Кузьменко Вiктор Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Шарiвське"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 28044 Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, с.Шарiвка вул.Ленiна,2
4. Код за ЄДРПОУ 00386235
5. Міжміський код та телефон, факс 05235-62643 05235-62637
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00386235.smida.gov.ua в мережі Інтернет 19.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.04.2015 звільнено Голова наглядової ради Згама Вiталiй Миколайович ЕА 301451
06.06.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 18.04.2015 року в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Голова наглядової ради Згама Вiталiй Миколайович (паспорт ЕА 301451 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.06.97), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебував з 03.12.2014р. по 18.04.2015р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
18.04.2015 звільнено Член наглядової ради Осика Тетяна Петрiвна ЕА 067303
22.06.1996 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй област
0.0026
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 18.04.2015 року в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Член наглядової ради Осика Тетяна Петрiвна (паспорт ЕА 067303 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 22.02.96), розмiр пакета акцiй: 10 шт. (0,0026%). На посадi перебувала з 03.12.2014р. по 18.04.2015р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
18.04.2015 звільнено Член наглядової ради Йоник Наталiя Василiвна ЕА 702083
23.12.1999 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0026
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 18.04.2015 року в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Член наглядової ради Йоник Наталiя Василiвна (паспорт ЕА 702083 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 23.12.99), розмiр пакета акцiй: 10 шт. (0,0026%). На посадi перебувала з 03.12.2014р. по 18.04.2015р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
18.04.2015 звільнено Член наглядової ради Бондаренко Римма Степанiвна ЕА 772340
01.11.2000 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0026
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 18.04.2015 року в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Член наглядової ради Бондаренко Римма Степанiвна (паспорт ЕА 772340 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 01.11.00), розмiр пакета акцiй: 10 шт. (0,0026%). На посадi перебувала з 03.12.2014р. по 18.04.2015р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
18.04.2015 звільнено Член наглядової ради Сулiма Олександр Миколайович ЕА 184351
13.11.1996 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.1523
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 18.04.2015 року в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Член наглядової ради Сулiма Олександр Миколайович (паспорт ЕА 184351 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 13.11.96), розмiр пакета акцiй: 592 шт. (0,1523%). На посадi перебував з 03.12.2014р. по 18.04.2015р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
18.04.2015 звільнено Член наглядової ради Злочевська Наталiя Володимирiвна ЕА 387960
05.01.1998 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 18.04.2015 року в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Член наглядової ради Злочевська Наталiя Володимирiвна (паспорт ЕА 387960 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 05.01.98), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебувала з 03.12.2014р. по 18.04.2015р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
18.04.2015 звільнено Член наглядової ради Алiмова Олена Олегiвна ЕВ 197708
17.03.2008 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 18.04.2015 року в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Член наглядової ради Алiмова Олена Олегiвна (паспорт ЕВ 197708 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.03.08), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебувала з 03.12.2014р. по 18.04.2015р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
18.04.2015 обрано Член наглядової ради Згама Вiталiй Миколайович ЕА 301451
06.06.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 18.04.2015 року в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, ОБРАНО: Член наглядової ради Згама Вiталiй Миколайович (паспорт ЕА 301451 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.06.97), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: агроном ТОВ "Украгроком", заступник голови Олександрiйської РДА Кiровоградської обл., голова Олександрiйської РДА Кiровоградської обл., директор з виробництва ТОВ "Украгроком". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
18.04.2015 обрано Член наглядової ради Осика Тетяна Петрiвна ЕА 067303
22.02.1996 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0026
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 18.04.2015 року в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, ОБРАНО: Член наглядової ради Осика Тетяна Петрiвна (паспорт ЕА 067303 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 22.02.96), розмiр пакета акцiй: 10 шт. (0,0026%). Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: фiнансовий директор ТОВ "Украгроком". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
18.04.2015 обрано Член наглядової ради Йоник Наталiя Василiвна ЕА 702083
23.12.1999 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0026
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 18.04.2015 року в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, ОБРАНО: Член наглядової ради Йоник Наталiя Василiвна (паспорт ЕА 702083 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 23.12.99), розмiр пакета акцiй: 10 шт. (0,0026%). Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: директор з економiки ТОВ "Украгроком". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
18.04.2015 обрано Член наглядової ради Бондаренко Римма Степанiвна ЕА 772340
01.11.2000 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.0026
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 18.04.2015 року в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, ОБРАНО: Член наглядової ради Бондаренко Римма Степанiвна (паспорт ЕА 772340 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 01.11.00), розмiр пакета акцiй: 10 шт. (0,0026%). Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: головний економiст ПАТ "Шарiвське". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
18.04.2015 обрано Член наглядової ради Сулiма Олександр Миколайович ЕА 184351
13.11.1996 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.1523
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 18.04.2015 року в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, ОБРАНО: Член наглядової ради Сулiма Олександр Миколайович (паспорт ЕА 184351 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 13.11.96), розмiр пакета акцiй: 592 шт. (0,1523%). Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: головний iнженер ПАТ "Шарiвське", заступник директора по виробництву ПАТ "Шарiвське". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
18.04.2015 обрано Член наглядової ради Злочевська Наталiя Володимирiвна ЕА 387960
05.01.1998 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 18.04.2015 року в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, ОБРАНО: Член наглядової ради Злочевська Наталiя Володимирiвна (паспорт ЕА 387960 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 05.01.98), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: головний бухгалтер ПАТ "Шарiвське". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
18.04.2015 обрано Член наглядової ради Алiмова Олена Олегiвна ЕВ 197708
17.03.2008 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське" вiд 18.04.2015 року в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства, ОБРАНО: Член наглядової ради Алiмова Олена Олегiвна (паспорт ЕВ 197708 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.03.08), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: заступник головного бухгалтера ПАТ "Шарiвське", старший бухгалтер елеватора ПАТ "Шарiвське". На посаду обрана термiном на 3 роки.Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
18.04.2015 обрано Голова наглядової ради Згама Вiталiй Миколайович ЕА 301451
06.06.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 18.04.2015 року ОБРАНО: Голова наглядової ради Згама Вiталiй Миколайович (паспорт ЕА 301451 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.06.97), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: агроном ТОВ "Украгроком", заступник голови Олександрiйської РДА Кiровоградської обл., голова Олександрiйської РДА Кiровоградської обл., директор з виробництва ТОВ "Украгроком". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.