Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Виконавчий директор       Кузьменко Вiктор Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 13.01.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Шарiвське"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 28044 Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, с.Шарiвка вул.Ленiна,2
4. Код за ЄДРПОУ 00386235
5. Міжміський код та телефон, факс 05235-62643 05235-62637
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.01.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00386235.smida.gov.ua в мережі Інтернет 13.01.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 12.01.2017 244000 302439 80.677
Зміст інформації:
12 сiчня 2017р. Загальнi збори акцiонерiв надали згоду на вчинення правочину iз заiнтересованiстю. Iстотнi умови правочину: Предмет правочину: Поручителi поручаються перед банком АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ" за виконання ТОВ «Гермес-Трейдiнг» в повному обсязi грошових зобов’язань. Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ, заiнтересованої у вчиненнi товариством правочину: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Гермес-Трейдiнг» (01133, м.Київ, вул.Щорса,32 Б лiтера А, 31867274), Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УкрАгроКом» (28043, Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, с.Головкiвка, вул.Жовтнева,1, 30327425), Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Олександрiйський цукровий завод» (28020, Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, смт.Приютiвка, вул.Жовтнева, 15, 00372109), Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ХПП Королiвське» (28056, Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, с.Королiвка, вул.Гагарiна, 1Б, 32355213). Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi товариством правочину: Кузьменко Сергiй Анатолiйович є бенефецiарiєм товариств, якi виступають сторонами правочину, що затверджується. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину 244 000 000 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 302 439 000 грн. Її спiввiдношення до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 80,677%. Iншi iстотнi умови правочину: Сторони дiють вiдповiдно до Договору поруки. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, всього: 342 359; що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 341 907; що проголосували «за»: 341 907; що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.
2 12.01.2017 108452 302439 35.859
Зміст інформації:
12 сiчня 2017р. Загальнi збори акцiонерiв надали згоду на вчинення правочину iз заiнтересованiстю. Iстотнi умови правочину: Предмет правочину: Поручителi поручаються перед банком АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ" за виконання ТОВ «ХПП Добронадiївське» в повному обсязi грошових зобов’язань. Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ, заiнтересованої у вчиненнi товариством правочину: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Гермес-Трейдiнг» (01133, м.Київ, вул.Щорса,32 Б лiтера А, 31867274), Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УкрАгроКом» (28043, Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, с.Головкiвка, вул.Жовтнева,1, 30327425), Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Олександрiйський цукровий завод» (28020, Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, смт.Приютiвка, вул.Жовтнева, 15, 00372109), Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ХПП Королiвське» (28056, Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, с.Королiвка, вул.Гагарiна, 1Б, 32355213). Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi товариством правочину: Кузьменко Сергiй Анатолiйович є бенефецiарiєм товариств, якi виступають сторонами правочину, що затверджується. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину 108 452 000 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 302 439 000 грн. Її спiввiдношення до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 35,859%. Iншi iстотнi умови правочину: Сторони дiють вiдповiдно до Договору поруки. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, всього: 342 359; що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 341 907; що проголосували «за»: 341 907; що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.
3 12.01.2017 67783 302439 22.412
Зміст інформації:
12 сiчня 2017р. Загальнi збори акцiонерiв надали згоду на вчинення правочину iз заiнтересованiстю. Iстотнi умови правочину: Предмет правочину: Поручителi поручаються перед банком АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ" за виконання ТОВ «ХПП Королiвське» в повному обсязi грошових зобов’язань. Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ, заiнтересованої у вчиненнi товариством правочину: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Гермес-Трейдiнг» (01133, м.Київ, вул.Щорса,32 Б лiтера А, 31867274), Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УкрАгроКом» (28043, Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, с.Головкiвка, вул.Жовтнева,1, 30327425), Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Олександрiйський цукровий завод» (28020, Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, смт.Приютiвка, вул.Жовтнева, 15, 00372109), Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ХПП Королiвське» (28056, Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, с.Королiвка, вул.Гагарiна, 1Б, 32355213). Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi товариством правочину: Кузьменко Сергiй Анатолiйович є бенефецiарiєм товариств, якi виступають сторонами правочину, що затверджується. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину 67 783 000 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 302 439 000 грн. Її спiввiдношення до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 22,412%. Iншi iстотнi умови правочину: Сторони дiють вiдповiдно до Договору поруки. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, всього: 342 359; що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 341 907; що проголосували «за»: 341 907; що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.