Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Виконавчий директор       Кузьменко Вiктор Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Шарiвське"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 28044 Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, с.Шарiвка вул.Ленiна,2
4. Код за ЄДРПОУ 00386235
5. Міжміський код та телефон, факс 05235-62643 05235-62637
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 84 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 05.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00386235.smida.gov.ua в мережі Інтернет 04.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2017 звільнено Член наглядової ради Бондаренко Римма Степанiвна ЕА 772340
01.11.2000 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.002573
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член наглядової ради Бондаренко Римма Степанiвна (паспорт ЕА 772340 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 01.11.2000), розмiр пакета акцiй: 2,50 грн.; 0,002573%. На посадi перебувала з 18.04.2015р. по 29.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 звільнено Голова наглядової ради Згама Вiталiй Миколайович ЕА 301451
06.06.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Голова наглядової ради Згама Вiталiй Миколайович (паспорт ЕА 301451 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.06.1997), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебував з 18.04.2015р. по 29.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 звільнено Член наглядової ради Осика Тетяна Петрiвна ЕА 067303
22.06.1996 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй област
0.002573
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член наглядової ради Осика Тетяна Петрiвна (паспорт ЕА 067303 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 22.02.1996), розмiр пакета акцiй: 2,50 грн.; 0,002573%. На посадi перебувала з 18.04.2015р. по 29.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 звільнено Член наглядової ради Йоник Наталiя Василiвна ЕА 702083
23.12.1999 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.002573
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член наглядової ради Йоник Наталiя Василiвна (паспорт ЕА 702083 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 23.12.1999), розмiр пакета акцiй: 2,50 грн.; 0,002573%. На посадi перебувала з 18.04.2015р. по 29.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 звільнено Член наглядової ради Сулiма Олександр Миколайович ЕА 184351
13.11.1996 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.1523
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член наглядової ради Сулiма Олександр Миколайович (паспорт ЕА 184351 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 13.11.1996), розмiр пакета акцiй: 148 грн.; 0,1523%. На посадi перебував з 18.04.2015р. по 29.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 звільнено Член наглядової ради Злочевська Наталiя Володимирiвна ЕА 387960
05.01.1998 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член наглядової ради Злочевська Наталiя Володимирiвна (паспорт ЕА 387960 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 05.01.1998), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 18.04.2015р. по 29.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 звільнено Член наглядової ради Алiмова Олена Олегiвна ЕВ 197708
17.03.2008 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член наглядової ради Алiмова Олена Олегiвна (паспорт ЕВ 197708 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.03.2008), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 18.04.2015р. по 29.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 обрано Член наглядової ради Згама Вiталiй Миколайович ЕА 301451
06.06.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Згама Вiталiй Миколайович (паспорт ЕА 301451 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.06.1997), розмiр пакета акцiй: 0%, обраний як представник акцiонера ТОВ «Украгроком» (код ЄДРПОУ 30327425, 28043, Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, с.Головкiвка, вул..Жовтнева,1, розмiр пакета акцiй: 82429,25 грн.; 84,8247%). Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: голова Олександрiйської РДА Кiровоградської обл., директор з виробництва ТОВ «Украгроком». На посаду обраний термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 обрано Член наглядової ради Осика Тетяна Петрiвна ЕА 067303
22.02.1996 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.002573
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Осика Тетяна Петрiвна (паспорт ЕА 067303 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 22.02.1996), розмiр пакета акцiй: 2,50 грн.; 0,002573%, обрана як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: фiнансовий директор ТОВ «Украгроком». На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 обрано Член наглядової ради Йоник Наталiя Василiвна ЕА 702083
23.12.1999 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.002573
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Йоник Наталiя Василiвна (паспорт ЕА 702083 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 23.12.1999), розмiр пакета акцiй: 2,50 грн.; 0,002573%, обрана як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: директор з економiки ТОВ «Украгроком». На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 обрано Член наглядової ради Бондаренко Римма Степанiвна ЕА 772340
01.11.2000 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.002573
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Бондаренко Римма Степанiвна (паспорт ЕА 772340 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 01.11.2000), розмiр пакета акцiй: 2,50 грн.; 0,002573%, обрана як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: головний економiст ПАТ «Шарiвське». На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 обрано Член наглядової ради Сулiма Олександр Миколайович ЕА 184351
13.11.1996 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.1523
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Сулiма Олександр Миколайович (паспорт ЕА 184351 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 13.11.1996), розмiр пакета акцiй: 148 грн.; 0,1523%, обраний як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: заступник директора по виробництву ПАТ «Шарiвське». На посаду обраний термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 обрано Член наглядової ради Злочевська Наталiя Володимирiвна ЕА 387960
05.01.1998 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Злочевська Наталiя Володимирiвна (паспорт ЕА 387960 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 05.01.1998), розмiр пакета акцiй: 0%, обрана як представник акцiонера ТОВ «Украгроком» (код ЄДРПОУ 30327425, 28043, Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, с.Головкiвка, вул..Жовтнева,1, розмiр пакета акцiй: 82429,25 грн.; 84,8247%).. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: головний бухгалтер ПАТ «Шарiвське». На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 обрано Член наглядової ради Алiмова Олена Олегiвна ЕВ 197708
17.03.2008 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Алiмова Олена Олегiвна (паспорт ЕВ 197708 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 17.03.2008), розмiр пакета акцiй: 0%, обрана як представник акцiонера ТОВ «Украгроком» (код ЄДРПОУ 30327425, 28043, Кiровоградська обл., Олександрiйський р-н, с.Головкiвка, вул..Жовтнева,1, розмiр пакета акцiй: 82429,25 грн.; 84,8247%).. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: старший бухгалтер елеватора ПАТ «Шарiвське». На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 звільнено Виконавчий директор Кузьменко Вiктор Iванович ЕА 601864
01.03.1999 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
2.82117
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Виконавчий директор Кузьменко Вiктор Iванович (паспорт ЕА 601864 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 01.03.1999), На посадi перебував з 26.04.2014р. по 29.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 звільнено Голова ревiзiйної комiсiї Камчатна Катерина Василiвна ЕВ 076836
05.11.2004 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Голова ревiзiйної комiсiї Камчатна Катерина Василiвна (паспорт ЕВ 076836 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 05.11.2004), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 26.04.2014р. по 29.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Прохач Алла Вiкторiвна ЕВ 206607
19.06.2008 Вiльшанським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член ревiзiйної комiсiї Прохач Алла Вiкторiвна (паспорт ЕВ 206607 Вiльшанським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 19.06.2008), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 26.04.2014р. по 29.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Булейко Наталiя Вiталiївна ЕВ 069494
20.10.2004 Новгородкiвським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член ревiзiйної комiсiї Булейко Наталiя Вiталiївна (паспорт ЕВ 069494 Новгородкiвським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 20.10.2004), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 26.04.2014р. по 29.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 обрано Член ревiзiйної комiсiї В’язовська Антонiна Вiкторiвна ЕА 340703
07.10.1997 Олександрiйським МВ УМВС Укроаїни в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське» вiд 29.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член ревiзiйної комiсiї В’язовська Антонiна Вiкторiвна (паспорт ЕА 340703 Олександрiйським МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 07.10.1997), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: Головний державний податковий ревiзор iнспектор вiддiлу перевiрок платникiв податкiв управлiння податкового контролю державної податкової iнспекцiї Олександрiйського району, старший бухгалтер ПАТ «Шарiвське». На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 обрано Член ревiзiйної комiсiї Булейко Наталiя Вiталiївна ЕВ 069494
20.10.2004 Новгородкiвським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член ревiзiйної комiсiї Булейко Наталiя Вiталiївна (паспорт ЕВ 069494 Новгородкiвським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 20.10.04), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: iнспектор вiддiлу кадрiв ПАТ "Шарiвське". На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 обрано Член ревiзiйної комiсiї Шевченко Свiтлана Андрївна ЕА 211770
04.12.1996 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Шарiвське» вiд 29.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член ревiзiйної комiсiї Шевченко Свiтлана Андрївна (паспорт ЕА 211770 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 04.12.1996), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: бухгалтер ПАТ "Шарiвське", адмiнiстратор земельних ресурсiв ПАТ «Шарiвське». На посаду обрана термiном на 3 роки.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 обрано Голова наглядової ради Згама Вiталiй Миколайович ЕА 301451
06.06.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 18.04.2015 року обрано: Голова наглядової ради Згама Вiталiй Миколайович (паспорт ЕА 301451 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.06.97), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: голова Олександрiйської РДА Кiровоградської обл., директор з виробництва ТОВ «Украгроком». На посаду обраний термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 обрано Голова ревiзiйної комiсiї В’язовська Антонiна Вiкторiвна ЕА 340703
07.10.1997 Олександрiйським МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням ревiзiйної комiсiї вiд 26.04.2014 року обрано: Голова ревiзiйної комiсiї В’язовська Антонiна Вiкторiвна (паспорт ЕА 340703 Олександрiйським МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 07.10.1997), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: Головний державний податковий ревiзор iнспектор вiддiлу перевiрок платникiв податкiв управлiння податкового контролю державної податкової iнспекцiї Олександрiйського району, старший бухгалтер ПАТ «Шарiвське». На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
29.04.2017 обрано Виконавчий директор Кузьменко Вiктор Iванович ЕА 601864
01.03.1999 Олександрiйським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Виконавчий директор Кузьменко Вiктор Iванович (паспорт ЕА 601864 Олександрiйським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 01.03.1999), розмiр пакета акцiй: 2741,50 грн.; 2.82117%. Протягом останнiх 5 рокiв iнших посад не займав. На посаду обраний термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.